Promocje
Spodenki startowe Speedo Fastskin LZR Valor Jammer czarne
Spodenki startowe Speedo Fastskin LZR Valor Jammer czarne

749,96 zł

Cena regularna: 999,95 zł

Najniższa cena: 999,95 zł
Okulary na basen dla dzieci Arena Spider Junior białe
Okulary na basen dla dzieci Arena Spider Junior białe

54,99 zł

Cena regularna: 64,99 zł

Najniższa cena: 64,99 zł
szt.
TYR okulary Special Ops 3.0 Femme Transition
TYR okulary Special Ops 3.0 Femme Transition

158,95 zł

Cena regularna: 178,95 zł

Najniższa cena: 178,95 zł
szt.
Okulary pływackie Aqua Sphere Kayenne Polaryzowane
Okulary pływackie Aqua Sphere Kayenne Polaryzowane

148,95 zł

Cena regularna: 198,95 zł

Najniższa cena: 198,95 zł
szt.
Funkita DUNKING DONUTS - damski strój do pływania
Funkita DUNKING DONUTS - damski strój do pływania

194,65 zł

Cena regularna: 229,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
Okulary pływackie Aqua Sphere XCEED Silver Titanium Mirrored
Okulary pływackie Aqua Sphere XCEED Silver Titanium Mirrored

128,95 zł

Cena regularna: 178,95 zł

Najniższa cena: 178,95 zł
szt.
Funkita OSSI KOSI - damski strój do pływania
Funkita OSSI KOSI - damski strój do pływania

194,65 zł

Cena regularna: 229,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
Okulary startowe do pływania Aqua Sphere NINJA Y LMY
Okulary startowe do pływania Aqua Sphere NINJA Y LMY

248,95 zł

Cena regularna: 318,95 zł

Najniższa cena: 318,95 zł
szt.
Regulamin (ważny do 31.12.2022)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWIMBIOSIS.COM

(ważny do 31.12.2022 r.)

 

Sklep internetowy Swimbiosis.com, działający pod adresem www.shop.swimbiosis.com, prowadzony jest przez: Swimbiosis Kornel Pawlik (dalej: Swimbiosis) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa, NIP 8212371745, REGON 369433339. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.

§1. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:
 • Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta złożone za pośrednictwem Sklepu, które określa rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, dostarczenia towaru, dane Konsumenta, stanowiące przez Konsumenta ofertę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 • Czas realizacji zamówienia- okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient- osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Kupującego;
 • Konsument– Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Swimbiosis niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych powinna uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie zakupów w Sklepie;
 • Konto Kupującego- baza danych zawierająca: dane Klienta, przekazywane Swimbiosis dobrowolnie służące do realizacji zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;
 • Przelew- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarnie w placówce banku lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego;
 • Przerwa w Działaniu Sklepu- awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
 • Regulamin– oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami;
 • Sklep- sklep internetowy działający pod adresem www.shop.swimbiosis.com sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Swimbiosis Kornel Pawlik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa, NIP 8212371745, REGON 369433339.;
 • Siła Wyższa- zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej w tym realizacji zleceń Klienta;

 

 1. Użyte w Regulaminie określenie Klient w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z korzystaniem ze Sklepu obejmuje również Konsumenta, o ile postanowienia Regulaminu nie określają wyraźnie, że dotyczą wyłącznie Konsumenta.

 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Swimbiosis działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientem umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są produkty szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Odwiedzając stronę internetową www.shop.swimbiosis.com, jak też składając zamówienia Klient wyraża zgodę na warunki zawarte Regulaminie, w szczególności zasady wykonywania umów sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 §3. REALIZACJA ZLECONYCH PRZEZ KLIENTA TRANSAKCJI

 1. Zamówienie złożone przez Klienta przyjmowane jest za pośrednictwem strony internetowej www.shop.swimbiosis.com.
 2. Klient może dokonywać zamówień oraz korzystać ze Sklepu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu Sklepu.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:

1)     wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru i jego wariantów takich jak rozmiar, kolor, itp.;

2)     wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;

3)     wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);

4)     wyboru sposobu płatności.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Sklep po otrzymaniu Zamówienia przesyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail wiadomość stanowiącą informację o wpłynięciu Zamówienia.

 1. W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia i zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze lub zaproponuje towar o podobnych parametrach. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
 2. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych Zamówieniem Klienta w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:

1) zlecić częściową realizację Zamówienia, przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne, przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji Zamówienia,

lub

2) anulować całość Zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego Zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia tak w całości jak w części, a także powstanie po stronie Sklepu obowiązku zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.

 1. Po ustaleniu dostępności części lub całości towarów objętych Zamówieniem Klienta w magazynie i sposobie realizacji Zamówienia Sklep przesyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail wiadomość stanowiącą informację o przyjęciu oferty sprzedaży i o realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail od Sklepu zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień, których przedmiotem są towary objęte promocją lub wyprzedażą następuje według kolejności wpływania potwierdzonych przez Sklep Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub promocją. Każda wyprzedaż lub promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach..

  §4. REJESTRACJA/KONTO
 1. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Klient, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Korzystanie ze Sklepu bez rejestracji jest również bezpłatne.
 3. W celu rejestracji w Sklepie, Klient powinien wybrać zakładkę „Zarejestruj się” oraz wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże Swimbiosis informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz datę urodzenia, a także utworzy indywidulane hasło składającego się z minimum 6 znaków, umożliwiające mu logowanie się do Sklepu. Do dokonania skutecznej rejestracja Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności prowadzoną przez Swimbiosis. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta.
 4. Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Klienta oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
 5. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony, przy czym Klient może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta bez konieczności podawania przyczyny.
 6. W celu usunięcia Konta należy wysłać mail na adres hello@swimbiosis.comz żądaniem usunięcia konta. W wiadomości należy podać adres e-mail powiązany z kontem, imię oraz nazwisko.

 §5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego towaru. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w e-mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia.
 2. Maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 14 dni od zawarcia umowy.
 3. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
 4. W momencie składania Zamówienia Klient wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.
 5. Zamówienie może być zrealizowane poprzez dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w ust. 5 powyżej. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
 7. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej – hello@swimbiosis.com, lub telefonicznie na numer +48 662 449 255 w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. W razie wątpliwości bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Swimbiosis, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich Swimbiosis przechowywane są zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Swimbiosis a Klientem.
 9. Swimbiosis dokonuje archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta. W każdym jednak przypadku Swimbiosis rekomenduje zachowanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone przez Klienta Zamówienie.

 §6. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

1) podawane są w złotych polskich (PLN),

2) zawierają podatek VAT,

2) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sklepu oraz Klienta.
 2. Koszty dostawy Zamówienia podawane są przy osobno przy podsumowaniu Zamówienia.
 3. Koszty dodatkowe, takie jak koszty niektórych opakowań lub innych kosztów dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, płatne osobno, zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
 5. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 §7. PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:
 • pobranie,
 • przelew bankowy,
 • płatność elektroniczna - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
 • płatność kartą płatniczą - dostępne formy płatności kartą płatniczą:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. Należność za zamówiony towar, powiększoną o należne koszty dostawy oraz możliwe koszty dodatkowe, Klient uiszcza na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:

 

Swimbiosis Kornel Pawlik
Elżbiety Rakuszanki 6/70
02-496 Warszawa
44 1140 2004 0000 3402 7742 4613

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto Sklepu.
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie. Nie pozbawi to jednak Klienta możliwości dokonania płatności.
 3. Swimbiosis stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz zleceniu obsługi płatności online Blue Media S.A.
 4. Swimbiosis zachowuje prawo własności towarów zamówionych  Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 §8. AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

 1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
 2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.
 3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu Sklep informuje Klientów na swojej Stronie internetowej www.shop.swimbiosis.com. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Klienta.
 4. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.
 5. Niezależnie od powyższego, rozstrzygnięcie o ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.

 §9. REKLAMACJE

 1. Swimbiosis odpowiada przez Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Swimbiosis zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Swimbiosis przy zawarciu umowy, a Swimbiosis nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Swimbiosis lub osobę trzecią, za którą Swimbiosis ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Swimbiosis.
 2. Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Klientowi towar nie stanowił własności Swimbiosis albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 5. W wyżej wskazanym przypadku Konsument powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Swimbiosis Kornel Pawlik, ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa wraz z adnotacją „towar niezgodny z umową”. Jeżeli Sklep uzna reklamację wynikającą z rękojmi za zasadną, w przypadku, gdy Klient sam zapłacił za odesłanie towaru, Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty, z tym, że jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru, np. paragon fiskalny, fakturę VAT, potwierdzenie złożenia Zamówienia, dokonania płatności z konta bankowego wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.shop.swimbiosis.com, a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sklep, nie później niż w terminie14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. Na niektóre towary, sprzedawane przez Sklep, udzielana jest gwarancja, której czas trwania podany jest na stronie odpowiedniego towaru. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 8. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 §10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U. 2017.0.683 t.j.)) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny do pobrania TUTAJ. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. O ile Swimbiosis po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponował Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
   
  Swimbiosis Kornel Pawlik
  Elżbiety Rakuszanki 6/70
  02-496 Warszawa
   
  Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
   
 4. Koszty zwrotu towaru pokrywane są przez Klienta.
 5. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W sytuacji, w której koszty dostawy towaru pobrane przez Swimbiosis nie zależą od ilości dostarczanych towarów, Swimbiosis nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta po częściowym odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Swimbiosis jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 7. Swimbiosis może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Swimbiosis nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 §11. DANE KLIENTÓW

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu prawidłowej realizacji umowy Klient powinien aktualizować swoje dane (np. adresowe).
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Swimbiosis Kornel Pawlik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa, NIP 8212371745, REGON 369433339.
 4. Sklep przetwarza dane osobowe w celu:

1) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta na stronie internetowe www.shop.swimbiosis.com

2) sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep;

3) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

4) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki; podmioty świadczące usługi dostawy towarów; Blue Media S.A. jako podmiot świadczący usługi płatności online.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie newslettera. Klient w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu Sklepu może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Zaprzestanie korzystania z newslettera następuje poprzez kliknięcie w link umieszczony u dołu treści newslettera i potwierdzeniu chęci wypisania się z niego, jednakże każde wyraźne oświadczenie Konsumenta o rezygnacji z subskrypcji newslettera będzie wiążące dla Sklepu.
 4. Sklep zapewnia, iż przesyłane przez Klienta dane szyfrowane są za pomocą certyfikatu SSL zapewniającego dodatkowe bezpieczeństwo w ochronie danych osobowych Klienta.

§12. DANE OSOBOWE

 1. Swimbiosis Kornel pawlik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa, NIP 8212371745, REGON 369433339 jest administratorem danych osobowych do celów związanych z odpowiednimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klientów.
 2. Przekazane do Swimbiosis dane osobowe są wykorzystywane przez firmę Swimbiosis w celu obsługi transakcji, o ile ma to zastosowanie, w celach marketingowych, gdy Klienci wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od spółki Swimbiosis.
 3. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane, w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i nie są przenoszone poza EOG.  
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Swimbiosis jest warunkiem dokonania zakupów.

 §13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Swimbiosis. Sklep jest wyłączną własnością Swimbiosis.
 2. W przypadku powstania ewentualnych sporów wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej.
 3. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
 4. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
 5. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze Zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
 6. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu loginu i hasła do Konta Kupującego.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
 8. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
 9. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 10. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się ze Swimbiosis poprzez e-mail hello@swimbiosis.comlub pod numerem telefonu +48 662 449 255 – opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 roku. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie jego treści na stronie shop.swimbiosis.com. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane konta zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłane na podany adres poczty elektronicznej informacji o zmianie treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który posiada zarejestrowane Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile Klient nie oświadczy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 Załączniki:

 1. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 2. Wzór Reklamacji

 

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl